PRIVACYBELEID APUNTO GALLERY

KASTANJELAAN 7
6828 GH ARNHEM
APUNTOGALLERY.COM
INFO@APUNTOGALLERY.COM
KVK 09208788

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Privacy?
i. Apunto Gallery neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manierte verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Apunto Gallery in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Van u als websitebezoeker

i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Apunto Gallery kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@apuntogallery.com. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Apunto Gallery verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven;
iii. U terug te kunnen bellen wanneer u hierom heeft gevraagd;
iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
vi. Zodat u uw account op de website kunt gebruiken om in te loggen en transacties te doen en terug te vinden.

B. Hoelang we gegevens bewaren
i. Apunto Gallery zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@apuntogallery.com

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

i. Naast de door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met de volgende derde partijen: a. Mailchimp b. Google Search Console c. WPEngine e. WordPress
ii. Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.

6. COOKIES EN HET IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies

i. Apunto Gallery maakt gebruik van verschillende soorten cookies;
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puurtechnische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

Bekijk hier uw cookie instellingen:


7. GOOGLE ANALYTICS

A. Google

i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Apunto Gallery heeft hier geen invloed op.

B. Privacy-instellingen

i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
ii. Apunto Gallery heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

8. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Apunto Gallery niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens. Wel spant Apunto Gallery zich in om eenzelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens te waarborgen.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd.

9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Apunto Gallery hebben, stuur dan een verzoek naarinfo@apuntogallery.com
iii. Apunto Gallery wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Apunto Gallery u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. Apunto Gallery zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. KLACHTRECHT

A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Apunto Gallery u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@apuntogallery.com.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE

A. SSL
i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Apunto Gallery veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

12. BEVEILIGING

A. Wij nemen het echt serieus
i. Apunto Gallery neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@apuntogallery.com

13. VRAGEN

A. Contactpersoon Apunto Gallery heeft Job Folbert aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via jobfolbert@apuntogallery.com.